Pages

Wednesday, June 26, 2013

Mengingkari sebagian syariah adalah kekafiran“Beriman kepada sebahagian risalah dan mengingkari sebahagian yang lain itu juga kafir.” – Ibnu Taimiyah


“.....dengan mengatakan, “Kami beriman kepada sebahagian dan kami mengingkari sebahagian (yang lain),” serta bermaksud mengambil jalan tengah (iman atau kafir), merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir tiu azab yang menghinakan.” (An Nisa, 4: 150-151)

“Apakah kamu beriman kepada sebahagian Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebahagian (yang lain)? Maka tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah, 2: 85)


Source: al-Munthalaq – Muhammad Ahmad ar-Rasyid

0 comments: